Adatkezelési tájékoztató

A Sensum Arts társulatot működtető Sensum Arts Kulturális Egyesület, továbbiakban: Egyesület biztosítja az általa kezelt személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelés jogszerűségét. Jelen adatvédelmi tájékoztató az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó általános adatvédelmi rendeletének (a továbbiakban: GDPR), azaz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének eleget téve átlátható, közérthető és könnyen hozzáférhető formában nyújt tájékoztatást az adatkezelés folyamatáról.  

1. Az adatkezelő adatai

Cégnév: Sensum Arts Kulturális Közhasznú Nonprofit Egyesület
Székhely: 1192 Budapest, Madách u. 9/A
Cégjegyzékszám:
Regisztrációs szám:
Adószám: 18360718-2-03
Telefon: +36 30 606 8999
Képviselő neve: Horgonyi-Szabó Árpád
E-mail: info@sensumarts.hu
Weboldal: www.sensumarts.hu

2. Adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak

A teljes körű, részletes fogalommeghatározás a GDPR 4. cikkében található.

Személyes adat: természetes személyre („érintett” vagy „felhasználó”) vonatkozó bármely információ, mely alapján közvetlen vagy közvetett módon (pl. név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján) azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére (pl. érdeklődéshez, viselkedéshez, tartózkodási helyhez, stb. kapcsolódó jellemzők), elemzésére vagy előrejelzésére használják. 

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik.

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok (centralizált, decentralizált vagy funkcionális, földrajzi szempontok szerint) tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett egyértelmű cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

3. A kezelt adatok köre

A szolgáltatás teljesítése során Egyesület a felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján a felhasználó alábbi személyes adatait kezeli: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.

A személyes adatok pontosságáért és valódiságáért kizárólag a felhasználó tartozik felelősséggel.

Adatkezelő a felhasználó adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

Az Egyesület a felhasználó személyes adatait jogosulatlan harmadik személynek nem szolgáltatja ki.

4. Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk alapján a személyes adatok kezelése kizárólag akkor jogszerű, ha legalább az alábbiak egyike teljesül:

Az érintett hozzájárulása: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

Szerződés teljesítése: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (pl. ajánlatkérés).

Jogi kötelezettség: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Létfontosságú érdek: az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges.

Közhatalmi jogosítvány, közérdek: az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Jogos érdek érvényesítése: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Az adatkezelés jogalapja: felhasználó hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

5. Az adatkezelés célja

Az felhasználó személyes adatai kezelésének célja, hogy az érdeklődő személy által feltett kérdésre választ adjon.

6. Az érintettek jogai

Az érintettek jogairól a GDPR 15-22. cikkében tájékozódhat teljes körűen.

Felhasználó jogában áll:

• az adataihoz hozzáférni;

• az adatai helyesbítését kérni;

• az adatait töröltetni, elfeledtetni;

• az adatkezelést korlátozni a GDPR 18. cikkében található feltételek szerint;

• az adatait hordozható formában megkapni;

• az adatai kezelése ellen tiltakozni;

• az adatai közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelés ellen tiltakozni.

Felhasználó a fent felsorolt jogai érvényesítésével kapcsolatban az info@sensumarts.hu e-mail címen veheti fel a kapcsolatot az adatkezelővel. Adatkezelő a beérkezett igényre 72 órán belül válaszol.

7. Jogorvoslati lehetőség

A felhasználó személyes adataival kapcsolatos panasszal Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: (+36) 1 391 1400

Weboldal: www.naih.hu

A felhasználó a jogainak megsértése esetén a GDPR 79. cikke alapján jogosult bírósághoz fordulni.

8. Hírlevélre való feliratkozáshoz szükséges adatkezelés

Egyesületünk hírlevél útján tartja a kapcsolatot az érdeklődőkkel, akiknek a figyelmébe ajánlja közelgő eseményeit, műsorait.

Az adatkezelő neve: Sensum Arts Egyesület
Az adatkezelés célja: az érdeklődőkkel való kapcsolattartás
Az adatkezelés jogalapja: felhasználó hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.
A kezelt személyes adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.
Az adatkezelés időtartama: a hírlevélről való leiratkozásig.
Az adatfeldolgozó: The Rocket Science Group LLC (a MailChimp üzemeltetője)

A hírlevélről bármikor leiratkozhat a hírlevélben a leiratkozás linkre történő kattintással. Ebben az esetben e-mail címét azonnal töröljük az adatbázisunkból.

Egyéb információk: az Egyesület adatvédelmi incidens esetén a törvényben leírtaknak megfelelően jár el. Adatfeldolgozó betartja az EU GDPR rendeletben foglaltakat és tajga az EU-US Privacy Shield Frameworknek.

2018. május 25.